کتاب منبع: هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران مولفان: ادریس ابن عباسی- علی اصغر مقتدائی حجاری: شکل دادن و نقش پردازی سنگ به روش های برش، تراش، خراش و تلفیقی، ...