تاریخچه رنگرزی انسان ها از زمان های بسیار دور با هنر و صنعت رنگرزی آشنا بوده است.با آنکه مدارک قاطعی در دست نیست ولی این باور وجود escort mersin دارد که ...