اوضاع حکومت ایران در اواخر حکومت ساسانیان چشم انداز یک تحول و دگرگونی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی را نشان akdeniz escort می داد بر اثر جنگ ...