کتاب قالی ایران اثر ارزشمند سسیل ادواردز می kayseri escort bayan باشد که حدود 70 سال راهنمای پژوهشگران و علاقه مندان به پژوهش فرش است.
اما متاسفانه در سال های اخیر چاب مجدد نگردیده و موجب نایابی آن در بازار تولید شده است.بدین منظور نسخه PDF این کتاب ازطریق لینک زیرقابل مشاهده است،که امید است موجب استفاده علاقه مندان به پژوهش فرش قرار گیرد.

قیمت: 5600 تومان