آب جاری یکی از نگاره های موجود در گلیم سیستان به شمار می رود که تاثیر اعتقادات مردم این منطقه و بازتاب آن anamur escort در دستبافته هایشان را نشان می دهد.

پاور زیر در مورد نگاره آب جاری به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه داده است.

قیمت: 700 تومان

دانلود پس از پرداخت