این کتاب ارزشمند در istanbul kadın escort زمینه یکی از بهترین هنرهای سنتی ایران یعنی قالیبافی تدوین شده است. در این کتاب که در سیزده بخش مختلف تدوین شده است، از صفر تا صد هنر قالیبافی بیان شده است. بخش های این کتاب به صورت زیر است:

 • سابقه تاریخی قالیبافی
 • مواد و مصالح قالیبافی
 • شناخت قالی
 • اجزا قالی
 • انواع قالی
 • تکنیک بافت قالی
 • وسایل و ابزار قالیبافی
 • دار قالیبافی
 • چله کشی
 • نقشه قالی
 • انواع نقشه قالی
 • گلیم بافی
 • کجوبندی

قیمت فایل: 3500 تومان

دانلود پس از پرداخت